අඩු වියදම් සෝලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් – 5

Posted: February 2, 2019 at 2:34 pm by tech සයුර (Rohan Dhananjaya)

              වියදම අඩුවෙන් වැඩි වැඩක් ගන්න පුළුවන් සෝලා ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන මීට කලින් කොටස් හතරකින් (1,2,3,4) විස්තර කලා. මේ පෝස්ට් එකෙන් විස්තර වෙන්නෙ 12V විදුලිය 230V බවට හරවන්නෙ කොහොමද කියලා....

49 days ago