හිරු නොබසිනා දූපතේ සවාරිය ~ VI කොටස !

Posted: September 3, 2018 at 8:29 am by කණ්ඩා ~ Kanda

දෙගොඩහරි ජාමේ හිමකිරම, ගී අමා සහ පරිප්පු කතා රැජින ආත්තම්මාගේ රටේ සවාරිය ගැන කණ්ඩා අන්තිමට ලියුවේ දැනට නව මාසයකටත් කලියෙන්ය, එතැන් සිට හිරු නොබසිනා දූපතේ කතා වස්තුවට බාලගිරි වැළදුණු නමුත් දැන් එය සනීප බව කියන්නට සතුටුය. පැරණි ලිපි කිහිපය නැවතත්......

21 days ago