ඉන්දියාව ඩොලර් බිලියනය ආපසු ගනී.. විදේශ සංචිතය බිලියන 4.2ට බහී.. මෙරට ණයවර ලිපි අර්බුදයේ..

ශ‍්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිතය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 5.3 මටටමේ පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඉන්දීය රජයේ ලබා දී තිබූ ඩොලර් බිලියන 1….