කරුංකා මුදලාලි කෙනෙක් ඇමති පවුලක් ගෝවා යවලා

ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයකුට කරුංකා ව්‍යාපාරිකයකු විසින් දින 03 ක විදෙස් සවාරියක් ලබාදීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව ඇතුළේ විශාල කසුකුසුවක් ඇතිව ඇතැයි වාර්තා වේ.

අදාළ විදෙස් සවාරිය ලබාදී ඇත්තේ ඉන්දියාවේ ගෝවා නගරයට වන අතර ඔවුන් මේ සංචාරයේදී නවාතැන් ගෙන සිට ඇත්තේ Park Hyatt Goa Resort and Spa හෝටලයේ බවද වාර්තා වේ….