අස්ගිරි මහානාහිමි ගේ ශ්‍රි දේහයට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිදුන් අවසන් ගෞරව දැක්වීම…

අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහානායක ශ්‍රී අත්තදස්සී නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීමට ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිදුන්ගේ සහභාගි වීම.