මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිදුන් නිමල් ජයවර්ධන මහතාගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීම…

අවසන් ගමන් ගිය නිමල් ජයවර්ධන මහතාගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීමට කෘතගුණ දත් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිදුන්ගේ සහභාගි වීම ..