නැවතත් දිවයිනටම විදුලිය ඇණහිටියි

දිවයින පුරා විදුලි බලය ඇණහිට ඇති බව විදුලි බල මණ්ඩලය පවසයි.

පස්වරු 2….