විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති ඉල්ලා අස්වේ

විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති අනුර විජේපාල මහතා සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය බාර දී ඇති බව වාර්තා වනවා.

කළ කරුණු විමසීමක දී ඔහු සඳහන් කළේ කෙටි කලක් තුළ කිහිප වරක් විදුලිය බිඳ වැටීම නිසා එහි වගකීම බාර ගනිමින් තමන් ඉල්ලා අස්වූ බවයි….