විදුලිය නැති නිසා ජල සැපයුම අඩාලයි

විදුලිය නැති නිසා ජල සැපයුම අඩාලයි

දිවයින පුරා විදුලි බලය විදුලිය බිද වැටීමත් සමඟ ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල සැපයුමට ද බාධා එල්ල වී ඇති බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.