උතුරේ ලොක්කාට බොන්න වතුර කොළඹින් ගෙන්වයි.. ඉන්ධන වියදම පමණක් දහදාහයි..

මෑතකදී උතුරු පළාතේ ඉහල තනතුරකට පත් කරන ලද පුද්ගලයෙකුට බිමට පානීය ජල බෝතල් කොලඹ සිට කැබ් රථයකින් ගෙන්වමින් සිටී.

මේ වෙනුවෙන් වැය වන ඉන්දන වියදම පමණක් රුපියල් 10,000ක් පමණ වෙයි….