අපමණ අගය පාන් ගෙඩියටත්.. රුපියල් පහකින් නඟී..

තිරිඟු පිටි මිල ඉහල දැමීමත් සමඟ පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් 2.50-5….