නොබෙල් සාම ත්‍යගය – 1901

අපි නොබෙල් ත්‍යගය පිළිබද පළකිරිමට සුදානම් වන ලිපි පෙලෙහි පළමුව නොබෙල් සාම ත්‍යගය පිළිබද ලිපි පළ කිරිමට අපි බලාපොරෙත්තු වනවා.පළමු නෙබෙල් සාම ත්‍යගය පිරිනැමිමේ උත්සවය 1901 දෙසැම්බර් 10 වන දින පෙරවරු 10 ට පමණ නොර්වේ පාර්ලිමේන්තුවේදි පැවැත්වුන අතර මෙම උත්සවය විනාඩි 15 කට පමණ සිමා විය....

නොබෙල් ත්‍යග 01

අපි බ්ලොග් පෝස්ට් විසින් උත්සහ දරමින් සිටිනුයේ විවිධ එකිනෙකට වෙනස් මාතෘකා 07ක් යටතේ සතියේ දින 07 ටම ලිපියක් පළ කිරිමයි. පවතින වැඩ රාජකාරිත් සමග මෙය යම් තරමක අපහසු කටයුත්තක් උවද හැකි උපරිම අයුරින් මෙය ඉදිරියට කැගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වනවා....