ශ්‍රී ලංකා රජයේ ගැසට් පත්‍රය 2018 ජනවාරි Sri Lanka Government Official Gazette January 12 2018 (Sinhala / Tamil)

මූලාශ්‍රය – රජ්‍ය මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙබ් පිටුව දිනය – 2018-01-12 Source – Department of Government Printing Official Website Date – 2018-01-12   Gazette – Download ගැසට් පත්‍රය බාගැනීම