ඊශ්‍රායලයේ සෝවියට් යුද්ධෝපකරණ

සතුරන්ගෙන් අත්පත් කරගත් යුද්ධෝපකරණ සිය අවශ්‍යතා සඳහා භාවිතා කරන්නට ඊශ්‍රායල ආරක්ෂක හමුදා දෙවරක් සිතුවේ නැත.මෙම යුද්ධෝපකරණ ත්‍රස්තවාදීන් සමග සටන් කිරීමට මෙන්ම සිය රටේ යුද ශක්තිය නැංවීමටද ප්‍රයෝජනවත් විය....