ලංකා බ්ලොග් කියවනයේ පසුගිය දින කිහිපයේදි අක්‍රීය වී තිබුන අතර සේවා සපයන ආයතන විසින් අපගේ අඩවියේ දත්ත ගොනුව (database) ඉක්මවා යාම නිසා ලංකා බ්ලොග් කියවනය සහ සේවාවන් සම්පූර්ණයෙන් නතර කර බල කර සිටිනවා. කෙසේ වෙවත් අඩවියේ සියලු තොරතුරු ඔවුන් විසින් තහනම් කර තිබෙන අතර මේ වන වින යතා තත්වයට පත් කිරිමට කටයුතු යොදමින් සිටිනවා. වසර 5- 1/2 ඔබවෙත සේවය සැපයූ අප අඩවිය තව දින 1-2ක් ඇතුලත නැවත ඔබවෙත ගෙන ඒමට අප කටයුතු සලසමින් සිටිනවා. එතෙක් අප සමග රැදී සිටින මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. සිදුවන අපහසුතාවයට අපගේ බලවත් කණගාටුව.

සංස්කාරක,
ලංකා බ්ලොග් කියවනය.
http://www.lankabloggers.com