මල් පෙරහැර බැලීම

රස මතකයක් ආපහු මතක් කරන්නයි මේ ලෑස්තිය. තාමත් රේඩියෝ එකට කන් දෙන්න ආස හින්දා ටික දවසකට කලින් සිත fm එකේ මතක පද වැඩසටහන අහන්න ලැබුණා....