ඩොබමන් ගැන හරියට දන්නවද

සාරාංශය – ගෙදර හොරුන්ගෙන් රැකගන්න බල්ලෙක් හොයනවනම් ඩොබර්මන් තමයි එකෙන්ම ගැලපෙන්නේ. මුන්ගේ ජවසම්පන්නකම, බුද්ධිමත්කම, කීකරුකම  නිසාත් පොලිස් හා යුධ හමුදා උදව්වටත්,  ක්‍රීඩා වලටත්, ආරක්ෂාවටත් ඇති කරනවා....