කාන්තා ශිෂ්‍යභට නිලධාරි – ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා ස්වේච්ඡා බලකාය Lady Officer Cadet – Sri Lanka Army Volunteer Force

  කාන්තා ශිෂ්‍යභට නිලධාරි – ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා ස්වේච්ඡා බලකාය අවසාන දිනය – 2018-02-06 ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව මූලාශ්‍රය : ඩේලි නිවුස් (2018.01....