පුරප්පාඩු – වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය Vacancies – Ministry of Irrigation and Water Resources Management 

අවසාන දිනය: 2018-01-25 වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යාංශය මූලාශ්‍රය: දිනමිණ, ඩේලි නිව්ස් (2018.01....