තාක්ෂණික සහකාර පුරප්පාඩු සදහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය 2017 – වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය Open Competitive Examination for Recruitment of Technical Aide (Irrigation) 2017 – Ministry of Irrigation and Water Resources Management

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2081510 විද්‍යුත් තැපෑල – secretarymiwrm@gmail....

පුරප්පාඩු – වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය Vacancies – Ministry of Irrigation and Water Resources Management 

අවසාන දිනය: 2018-01-25 වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යාංශය මූලාශ්‍රය: දිනමිණ, ඩේලි නිව්ස් (2018.01....