පුස්තකාල හා තොරතුරු විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (DIPLIS) I මට්ටම (2018) – ශ්‍රි ලංකා පුස්තකාල සංගමය Diploma in Library & Information Science (DIPLIS) Level I (2018) – Sri Lanka Library Association

  පුස්තකාල හා තොරතුරු විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (DIPLIS) I මට්ටම (2018) – ශ්‍රි ලංකා පුස්තකාල සංගමය අවසාන දිනය: 2018-01-20 ශ්‍රී ලංකා පුස්තකාල සංගමය මූලාශය: සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01....