ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ III පන්තියේ නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමේ විවෘත හා සීමිත තරඟ විභාගය (සිවිල්), රසායනාගාර කාර්මික ශිල්පී – ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව 2018 Open and Limited Competitive Examination for Recruitment of Officers in Class III of Sri Lanka Technical Service (Technical Officer (Civil), Laboratory Technician) – Department of National Zoological Gardens 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක: 011-2712752-3 විද්‍යුත් තැපෑල – zoosl@slt....

සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී (III ශ්රේණියේ) බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය – බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව 2018 Open Competitive Examination for Recruitment of Cooperate Development Officer (Grade III) – Western Provincial Public Service Commission 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2879614...

කළමනාකරණ සහකාර අධීක්ෂණ (තාක්ෂණික සේවා කාණ්ඩය) බඳවා ගැනීම විවෘත තරග විභාගය – පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශය 2018 Open Recruitment of Supervisory Management Assistant (Technical Service Category) Technical Officer – Ministry of Provincial Councils and Local Government 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2305326, 011-2305327, 011-2303280...

ග්‍රාමීය සංවර්ධන නිලධාරිගේ විශේෂ ශ්‍රේණියට පත්කිරීමේ සීමිත තරඟ විභාගය – උතුරු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව 2018 Limited Competitive Examination for Appointment to Special Grade of Rural Development Officer – Northern Provincial Public Service Commission 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක: 021-2219939...

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ (SLICT) 3 වන ශ්‍රේණිය, 2 වන ශ්‍රේණිය, 1 වන ශ්‍රේණියේ 2 වන පන්තිය සදහා නිලධාරීන් බදවා ගැනීමේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය (SLIDA) Efficiency Bar Examinations for Officers in Grade III / Grade II / Grade I of Class 3 and Grade II / Grade I of Class 2 of Sri Lanka Information and Communication Technology Service (SLICT) 2017 (II) – Sri Lanka Institute of Development Administration (SLIDA)

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක: 011-5980200, 011-5980200 විද්‍යුත් තැපෑල – mail@slida....

බස්නාහිර පළාත් ක්‍රීඩා නිලධාරි සදහා වන තරග විභාගය – ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුව – බස්නාහිර පළාත Sports Officer – Department of Sports – Western Province

ක්‍රීඩා නිලධාරි – ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුව – බස්නාහිර පළාත අවසාන දිනය: 2018-03-29 බස්නාහිර පළාත මූලාශ්‍රය: රජයේ ගැසට් (2018.03....

ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලය සදහා නවක සිසුන් ඇතුළත් කිරීම – 2018 අධ්‍යයන වර්ෂය (අධ්‍යයන වර්ෂ 2019) Entrance Examination 2018 for Admission of Students (Academic Year 2019) – Sri Lanka Law College

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් පී....

කළමනාකරණ සහකාර අධීක්ෂණ බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය (තාක්ෂණික සේවා කාණ්ඩය) වැඩ බලන නිලධාරී III ශ්රේණිය – ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව 2018 Open Competitive Examination for Recruitment of Supervisory Management Assistant (Technical Service Category) Inspector of Works Grade III – Food Commissioner’s Department 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2421211...

තාක්ෂණික සහකාර පුරප්පාඩු සදහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය 2017 – වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය Open Competitive Examination for Recruitment of Technical Aide (Irrigation) 2017 – Ministry of Irrigation and Water Resources Management

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2081510 විද්‍යුත් තැපෑල – secretarymiwrm@gmail....

III ශ්‍රේණියේ ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම සඳහා විවෘත තරඟ විභාගය (දකුණු පළාත) – දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව Open Competitive Examination for Recruiting Grade III Rural Development Officer 2018 – Southern Provincial Public Service Commission

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක: 091-2234309 විද්‍යුත් තැපෑල – pubsecom@sltnet....

පළාත් රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර – උතුරු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය 2018 Open Competitive Examination for Recruitment to Grade III of Provincial Public Management Assistant – Northern Provincial Public Service Commission 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක: 021-2219939...

රාජ්‍ය කළමණාකාර සහකාර විභාගය – සුදුසුකම් ලැබු ලයිස්තුව Qualified List of Public Management Assistant Service

ලයිස්තුව බාගත කර ගන්න click here to download selected list...

රේගු පරීක්ෂක විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය Custom Inspector Exam paper Structure

  Click here to download Custom Inspector Exam paper Structure  රේගු පරීක්ෂක විභාග ප්‍රශ්න පත්ර ව්‍යුහය  බාගත කර ගැනීම සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න  

අවසාන විභාග ප්‍රතිඵල 2017 – සීතාවකපුර පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ආයතනය Final Exam Results 2017 – Seethawakapura Piriven Teaching College

    අවසාන විභාග ප්‍රතිඵල 2017 – සීතාවකපුර පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ආයතනය Final Exam Results 2017 – Seethawakapura Piriven Teaching College මූලාශ්‍රය: www.doenets....