ජේෂ්ඨ සම්බන්ධීකරණ සහායක – IC & BB (ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථාන ශාඛාව) – නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව Senior Relationship Assistants- IC & BB (World Trade Centre Branch) – Nations Trust Bank PLC

ජේෂ්ඨ සම්බන්ධීකරණ සහායක – IC & BB (ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථාන ශාඛාව) – නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව අවසාන දිනය: 2018.03....

මානුෂීය සම්බන්ධීකරණ සහකාර Humanitarian Coordination Assistant

Location : Colombo, SRI LANKA Application Deadline : 14-Feb-18 (Midnight New York, USA) Time left : 2d 3h 37m Additional Category : Management Type of Contract : Internship Post Level : Intern Languages Required : Starting Date : (date when the selected candidate is expected to start) 26-Feb-2018 Duration of Initial Contract : 6 Months Expected Duration of Assignment : 6 Months   Background The UN Resident Coordinator (RC) is the senior most UN official and the repres...

ජ්යෙෂ්ඨ කළමනාකාරිත්ව පුරප්පාඩු – එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන Senior Managerial Opportunities at UNDP

ඒකාබද්ධ දැනුමැති කණ්ඩායමේ නායක, ඒකාබද්ධ සංවර්ධන සහකාර කණ්ඩායම් නායක, ව්‍යාපාර සංවර්ධන සහ සම්පත් කළමනාකරණ විශේෂඥ – එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන අවසාන දිනය: 2018.01....

ජේෂ්ඨ උකස් සහකාර Senior pawning Assistant

    ජේෂ්ඨ උකස් සහකාර (යාපනය ශාඛාව) – නේෂන්ස් ට්රස්ට් බැංකුව අවසන් දිනය: 25/01/2018 නේෂන් ට්රස්ට් බැංකුව මූලාශ්‍රය: www.topjobs....

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ පුරප්පාඩු United Nations Development Programme Vacancies

වැඩසටහන් කළමණාකරු-සාමය ගොඩනැගීම යුක්තිය සහ මානව හිමිකම් සඳහා ප්‍රවේශය, දත්ත දෘශ්‍යකරණ විශේෂඥ, මෙහෙයුම් සහකාර-ප්‍රසම්පාදනය සහ පරිපාලනය-එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන අවසාන දිනය: 2018.01....

බැංකු සහකාර, නීති නිලධාරී, කළමනාකරු – SDB බැංකුව Banking Assistants,Legal Officer,Manager-SDB bank

බැංකු සහකාර, නීති නිලධාරී, කළමනාකරු SDB බැංකුව මූලාශ්‍රය  :www.sdb....

ලේකම් – පාරිභෝගික අලෙවිකරණ – මොබිටෙල් පුද්ගලික සමාගම Secretary – Consumer Marketing – Mobitel Pvt/Ltd

  ලේකම් – පාරිභෝගික අලෙවිකරණ – මොබිටෙල් පුද්ගලික සමාගම අවසාන දිනය: 2018.01....

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ජාත්‍යන්තර වෘත්තිමය පුරප්පාඩු International Professional Vacancies at the World Health Organization

International Professional Vacancies at the World Health Organization ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ජාත්‍යන්තර වෘත්තිමය පුරප්පාඩු මූලාශ්‍රය – www.health....

බැංකු සේවා සහකාර – ගාලු ශාඛාව – නේෂන්ස් ට්රස්ට් බැංකුව Banking Assisatant -Galle Branch -Nations Trust Bank

  බැංකු සේවා සහකාර – ගාලු ශාඛාව – භාරකාර බැංකුව අවසාන දිනය: 2018.01....

ලෝක සෞඛ්‍යය සංවිධානයේ ජාත්‍යන්තර වෘත්තිමය පුරප්පාඩු International Professional Vacancies at the World Health Organization

ලෝක සෞඛ්‍යය සංවිධානයේ ජාත්‍යන්තර වෘත්තිමය පුරප්පාඩු මූලාශ්‍රය: www.health....

අභ්‍යාසලාභී කාර්යමණ්ඩලය – සම්පත් බැංකුව 2018 Trainee Staff Assistants – Sampath Bank PLC 2018

  අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2303050 විද්‍යුත් තැපෑල – info@sampath.lk මූලාශ්‍රය – සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018....

කනිෂ්ඨ විධායක – පාරිභෝගික අත්දැකීම් – මොබිටෙල් Junior Executive-Customer Experience – Mobitel

  කනිෂ්ඨ විධායක – පාරිභෝගික අත්දැකීම් – මොබිටෙල් අවසාන දිනය: 2018.01....

කනිෂ්ඨ විධායක – පාරිභෝගික අත්දැකීම් – මොබිටෙල් Junior Executive-Customer Experience – Mobitel

  කනිෂ්ඨ විධායක – පාරිභෝගික අත්දැකීම් – මොබිටෙල් අවසාන දිනය: 2018.01....

කනිෂ්ඨ විධායක – පාරිභෝගික අත්දැකීම් – මොබිටෙල් Junior Executive-Customer Experience – Mobitel

  කනිෂ්ඨ විධායක – පාරිභෝගික අත්දැකීම් – මොබිටෙල් අවසාන දිනය: 2018.01....

කණිෂ්ඨ විධායක අභ්‍යාස-පෑන් ඒෂියා බෑන්කින් කෝපරේෂන් පීඑල්සී Junior Executive Trainee-Pan Asia Banking Corporation PLC

  කණිෂ්ඨ විධායක අභ්‍යාස-පෑන් ඒෂියා බෑන්කින් කෝපරේෂන් පීඑල්සී අවසාන දිනය: 10/01/2018 පෑන් ඒෂියා බෑන්කින් කෝපරේෂන් පී එල් සී මූලාශ්‍රය: www.topjobs....