ලේකම් – පාරිභෝගික අලෙවිකරණ – මොබිටෙල් පුද්ගලික සමාගම Secretary – Consumer Marketing – Mobitel Pvt/Ltd

  ලේකම් – පාරිභෝගික අලෙවිකරණ – මොබිටෙල් පුද්ගලික සමාගම අවසාන දිනය: 2018.01....

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ජාත්‍යන්තර වෘත්තිමය පුරප්පාඩු International Professional Vacancies at the World Health Organization

International Professional Vacancies at the World Health Organization ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ජාත්‍යන්තර වෘත්තිමය පුරප්පාඩු මූලාශ්‍රය – www.health....

බැංකු සේවා සහකාර – ගාලු ශාඛාව – නේෂන්ස් ට්රස්ට් බැංකුව Banking Assisatant -Galle Branch -Nations Trust Bank

  බැංකු සේවා සහකාර – ගාලු ශාඛාව – භාරකාර බැංකුව අවසාන දිනය: 2018.01....

ලෝක සෞඛ්‍යය සංවිධානයේ ජාත්‍යන්තර වෘත්තිමය පුරප්පාඩු International Professional Vacancies at the World Health Organization

ලෝක සෞඛ්‍යය සංවිධානයේ ජාත්‍යන්තර වෘත්තිමය පුරප්පාඩු මූලාශ්‍රය: www.health....

අභ්‍යාසලාභී කාර්යමණ්ඩලය – සම්පත් බැංකුව 2018 Trainee Staff Assistants – Sampath Bank PLC 2018

  අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2303050 විද්‍යුත් තැපෑල – info@sampath.lk මූලාශ්‍රය – සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018....

කනිෂ්ඨ විධායක – පාරිභෝගික අත්දැකීම් – මොබිටෙල් Junior Executive-Customer Experience – Mobitel

  කනිෂ්ඨ විධායක – පාරිභෝගික අත්දැකීම් – මොබිටෙල් අවසාන දිනය: 2018.01....

කනිෂ්ඨ විධායක – පාරිභෝගික අත්දැකීම් – මොබිටෙල් Junior Executive-Customer Experience – Mobitel

  කනිෂ්ඨ විධායක – පාරිභෝගික අත්දැකීම් – මොබිටෙල් අවසාන දිනය: 2018.01....

කනිෂ්ඨ විධායක – පාරිභෝගික අත්දැකීම් – මොබිටෙල් Junior Executive-Customer Experience – Mobitel

  කනිෂ්ඨ විධායක – පාරිභෝගික අත්දැකීම් – මොබිටෙල් අවසාන දිනය: 2018.01....

අනුයුක්ත සේවක සහායක සම්පත් බැංකුව -2018 Trainee Staff Assistant- Sampath Bank PLC -2018

  අනුයුක්ත සේවක සහායක සම්පත් බැංකුව -2018 අවසාන දිනය: 2018.01....

අනුයුක්ත සේවක සහායක සම්පත් බැංකුව -2018 Trainee Staff Assistant- Sampath Bank PLC -2018

  අනුයුක්ත සේවක සහායක සම්පත් බැංකුව -2018 අවසාන දිනය: 2018.01....

කණිෂ්ඨ විධායක අභ්‍යාස-පෑන් ඒෂියා බෑන්කින් කෝපරේෂන් පීඑල්සී Junior Executive Trainee-Pan Asia Banking Corporation PLC

  කණිෂ්ඨ විධායක අභ්‍යාස-පෑන් ඒෂියා බෑන්කින් කෝපරේෂන් පීඑල්සී අවසාන දිනය: 10/01/2018 පෑන් ඒෂියා බෑන්කින් කෝපරේෂන් පී එල් සී මූලාශ්‍රය: www.topjobs....

කණිෂ්ඨ විධායක අභ්‍යාස-පෑන් ඒෂියා බෑන්කින් කෝපරේෂන් පීඑල්සී Junior Executive Trainee-Pan Asia Banking Corporation PLC

  කණිෂ්ඨ විධායක අභ්‍යාස-පෑන් ඒෂියා බෑන්කින් කෝපරේෂන් පීඑල්සී අවසාන දිනය: 10/01/2018 පෑන් ඒෂියා බෑන්කින් කෝපරේෂන් පී එල් සී මූලාශ්‍රය: www.topjobs....

ඩිජිටල්කරණ සහායක – එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව ජනාවාස වැඩසටහන Digitizing Assistant – (Un habitat)

  අවසාන දිනය: 2013-12-30  එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව ජනාවාස වැඩසටහන (UN-Habitat) CLOSING DATE : 30-12-2017 The United Nations Human Settlement Programme (UN-Habitat) පෞද්ගලික ඉතිහාස පෝරමය (P11) බාගත කිරීමට කරුණාකර මෙය ක්ලික් කරන්න. Please click here to download the Personal History Form(P11)   ඩිජිටල්කරණ සහායක  අයදුම්පත ස‍දහා මෙය ක්ලික් කරන්න Digitizing-Assistant click here to download application for […]