කාර්යාල කාර්ය සහායක, රියදුරු – සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය Office Assistant, Driver – Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Medicine

කාර්යාල සහකාර, රියදුරු – සෞඛ්‍ය අමාත්යාංශය, පෝෂණය සහ දේශීය වෛද්‍ය අවසාන දිනය: 2018-04-30 සෞඛ්ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්ය අමාත්යාංශය මූලශ්‍රය: www.health....

පුහුණු කෘෂි වගා සහකාර – ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය Trainee Aquaculture Assistant – National Aquaculture Development Authority

පුහුණු කෘෂි වගා සහකාර – ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය අවසාන දිනය: 2018-04-18 ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය (NAQDA) මූලාශ්‍රය: දිනමිණ, ඩේලි නිව්ස් (2018.04....

ප්‍රසම්පාදන විශේෂඥ, ව්‍යාපෘති සහකාර, කාර්මික නිලධාරි – ඊ-NIC ව්‍යාපෘතිය 2018 Procurement Specialist, Project Assistant, Technical Officer – e-NIC Project 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක: 011-2862235 / උණුසුම් මාර්ගය – 011-2862217 විද්‍යුත් තැපෑල – info@drp....

ජේෂ්ඨ උපදේශක – තොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය (බස්නාහිර පළාත) 2018 Senior Instructor – Information Technology Resources Development Authority (Western Province) 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2381125...

ආධුනිකත්ව පුහුණු පාඨමාලාව 2018 අප්‍රේල් මාසයේදී අාරම්භ වේ. – ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හා හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය (SLITHM) Apprenticeship Course Commencing in April 2018 – Sri Lanka Institute of Tourism and Hotel Management (SLITHM)

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2382201-13 විද්යුත් තැපෑල – chscmb@sltnet....

ප්‍රසම්පාදන විශේෂඥ, ජේෂ්ඨ ප්‍රසම්පාදන නිලධාරී – උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය 2018 Procurement Specialist, Senior Procurement Officer – Strategic Cities Development Project 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2887 320-22 / 011-2864770 / 011-2864479...

උපදේශක (II ශ්‍රේණිය), කාර්මික නිලධාරි (II ශ්‍රේණිය), තාවකාලික කළමනාකරණ සහකාර ජෙනරාල් සර් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලය 2018 Instructor (Grade II), Technical Officer (Grade II), Temporary Management Assistant – General Sir John Kotelawala Defence University 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස්  ඇමතුම් අංක 011-2635268 විද්‍යුත් තැපෑල – kdudefence@kdu....

මෝටර් රථ රියදුරන් III පන්තියේ (සැහැල්ලු / බර වාහන) – කොළඹ මහ නගර සභාව 2018 Motor Vehicle Drivers Class III (Light / Heavy Vehicles) – Colombo Municipal Council 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක: 011-2684290 විද්‍යුත් තැපෑල – munici@slt....

උපදේශකයින් – කෘෂි අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය 2018 Consultants – Agriculture Sector Modernization Project 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2869553, 2872093, 2872097, 2888908, 28882121, 288902 විද්‍යුත් තැපෑල – ituagrimin@gmail....

පර්යේෂණ සහකාර (II ශ්‍රේණිය) – ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය 2018 Research Assistant (Grade II) – National Institute of Fundamental Studies 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක: 081-2232002 විද්‍යුත් තැපෑල – nifs@nifs....

ගිණුම් නිලධාරී, නඩත්තු සහකාර, උපදේශක – ලංකා ජර්මානු කාර්මික පුහුණු ආයතනය Account Offcer , Maintance Assistant , Instructor – Ceylon German Technical Training Institute

  ...

වෘත්තීය උපදේශක, සංඥා භාෂණ පරිවර්තක, ආධුනික පරිවර්තක, පුනරුත්ථාපන සහකාර, මේට්‍රන් – සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව Vocational Instructor, Sign Language Interpreter, Apprentice Translator, Rehabilitation Assistant, Matron – Department of Social Services

Vocational Instructor, Sign Language Interpreter, Apprentice Translator, Rehabilitation Assistant, Matron – Department of Social Services Closing Date: 2018-05-02 Government GazzetteDepartment of Social Services Source: Government Gazette (2018.03....

ප්‍රසම්පාදන නිලධාරී – මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය Procurement Officer – Ministry of Mahaweli Development & Environment

Procurement Officer – Ministry of Mahaweli Development & Environment Closing Date: 2018-04-18 Ministry of Mahaweli Development & Environment Source: Silumina (2018.04....

ඉඩම් නිලධාරී, සමාජ ආරක්ෂණ නිලධාරි, ව්‍යාපෘති ලේකම් – ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය 2018 Land Officer, Social Protection Officer, Project Secretary – Ministry of Transport and Civil Aviation 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2187200 / 011-2187201 විද්‍යුත් තැපෑල – mintransport@sltnet....

පරිපාලන නිලධාරි, කාර්යාල කාර්ය සහායක – තුරුසවිය අරමුදල 2018 Administrative Officer, Office Peon – Thurusaviya Fund 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2333532...

ව්‍යාපෘති සහකාර, පර්යේෂණ සහකාර – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය 2018 Project Assistant, Research Assistant – University of Sri Jayewardenepura 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2758284 / 011-2802214...

පරිවර්තක (සිංහල / දෙමළ / ඉංග්‍රීසි) – විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය 2018 Translators (Sinhala / Tamil / English) – Ministry of Foreign Affairs 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2325371 / 2325372/2325373/2325375...

සේවා සැපයුම් සම්බන්ධීකාරක – ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය Logistics Coordinator – Sri Lanka Ports Authority

සේවා සැපයුම් සම්බන්ධීකාරක – ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය අවසාන දිනය: 2018-03-29 ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය මූලාශ්‍රය: ඩේලි නිව්ස් (2018.03....

සනීපාරක්ෂක කම්කරු (කොන්ත්‍රාත් පදනම මත) – ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව 2018 Sanitory Labourer (on Contract Basis) – Sri Lanka Air Force 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2441044 / 011-2495495 විද්‍යුත් තැපෑල – media@airforce....

ඒකාබද්ධ ලේකම් හා භාණ්ඩාගාරික සහ සහකාර ලේකම් – රාජ්‍ය සේවා අන්‍යොන්‍ය අර්ථසාධක සංගමය 2018 Joint Secretary and Treasurer and Assistant Secretary – Public Service Mutual Provident Association 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2665228, 011-2685300, 011-2683000 විද්‍යුත් තැපෑල – psmpa@sltnet....

පරිපාලන නිලධාරි, සිතියම් විද්‍යාඥ / දත්ත විශ්ලේෂක, ඉඩම් මිනින්දෝරු, කළමනාකරණ සහකාර, කිමිදුම්කරු, කිමිදුම් සහකාර, පර්යේෂණ සහකාර, රියදුරු, වඩු කාර්මික, පෙදරේරු, විද්‍යාගාර සහායක, මැනුම් සහායක, සේවා සහායක – ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ සංවර්ධන ආයතනය (නාරා) 2018 Director, Assistant Director, Senior System Analyst / Programmer, Hydrographic Surveyor, Skipper, Administrative Officer, Cartographer / Data Analyst, Land Surveyor, Management Assistant, Diver, Diver Assistant, Research Assistant, Driver, Carpenter, Mason, Labortary Assistant, Surveyor Helper, Helper – National Aquatic Resource Research Development Agency (NARA) 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක: 011-2521000 / 2521006 විද්‍යුත් තැපෑල – postmaster@nara....

ගුවන් තොටුපල සේවා සහකාර – ගුවන් තොටුපල හා ගුවන්සේවා සමාගම (ශ්‍රී ලංකාව) 2018 Trainee Airport Services Assistant – Airport and Aviation Services (Sri Lanka) Ltd 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-226 4444...

අභ්‍යවකාශ ගමනාගමන පාලක – ගුවන් තොටුපොළ සහ ගුවන් සේවා සමාගම (ශ්‍රී ලංකාව) 2018 Trainee Air Traffic Controller – Airport and Aviation Services (Sri Lanka) Ltd 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-226 4444...

ඉන්ෆ්ලයිට් සේවා කළමනාකරු (ආහාර හා පාන වර්ග) – ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් 2018 Inflight Service Manager (Food and Beverage) – SriLankan Airlines 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-7771979 (ශ්රී ලංකාව තුළ: 1979) Email – reservations@srilankan....