ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 1-11 ශ්‍රේණි / කථිකාචාර්ය – මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය Senior Lecturer Grade 1-11/Lecturer – University of Moratuwa

  ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 1-11 ශ්‍රේණි / කථිකාචාර්ය – මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය අවසන් දිනය: 2018.02....

සම්බන්ධීකාරක (ඉංග්‍රීසි දීර්ඝ පාඨමාලා) – ඉංග්‍රීසි දෙපාර්තෙම්න්තුව – කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය 2018 Coordinator (Extension Courses in English) – Department of English – University of Colombo 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2504735 විද්‍යුත් තැපෑල – ext.englishuoc@gmail....

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු – ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය Mechanical Engineer – American Embassy

  යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු – ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය අවසාන දිනය: 2018.01....

සම්බන්ධීකාරක, සහකාර සම්බන්ධීකාරක – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය Coordinator, Assistant Coordinator – University of Colombo

  සම්බන්ධීකාරක, සහකාර සම්බන්ධීකාරක – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය අවසාන දිනය: 2018-02-15 කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය මූලාශ්‍රය: සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01....

ව්‍යාපෘති ගණකාධිකාරී – ක්ෂය රෝග හා මැලේරියාවට එරෙහි ජාත්‍යන්තර අරමුදල (GFATM) සදහා ව්‍යාපෘතිය 2018 Project Accountant – Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GFATM) Project 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2581918 විද්‍යුත් තැපෑල – vacancygfatm@gmail.com මූලාශ්‍රය – සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018....

පරිගණක මෘදුකාංග සහායක – ශ්‍රී ලංකා ව‍ෛද්‍ය සංගමය Computer Application Asst – Sri Lanka Medical Association

පරිගණක මෘදුකාංග සහායක – ශ්‍රී ලංකා ව‍ෛද්‍ය සංගමය අවසාන දිනය: 2018.01....

තාක්ෂණික නිලධාරි – අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය 2018 Technical Officer – Ministry of Education 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2785141-50 මූලාශ්‍රය – දිනමිණ / ඩේලි නිව්ස් (2018.01....

උප දුම්රිය ස්ථානාධිපති (කොන්ත්‍රාත් පදනම මත) – ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව 2017 Sub Station Masters (on Contract Basis) – Sri Lanka Railway Department 2017

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2421281 විද්යුත් තැපෑල – gmr@railway.gov....

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී – ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංය Chief Executive Officer – Sri Lanka Tourism Promotion Bureau

  ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී – ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංය අවසාන දිනය: 2018-01-17 ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය මූලාශ්‍රය: දිනමිණ (2018.01....

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ පුරප්පාඩු – ජේෂ්ඨ ඉංජිනේරු (සිවිල්), ජේෂ්ඨ ඉඩම් නිලධාරී, සැලසුම්කරු – වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය Vacancies – Ministry of Irrigation and Water Resources Management 

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ පුරප්පාඩු – ජේෂ්ඨ ඉංජිනේරු (සිවිල්), ජේෂ්ඨ ඉඩම් නිලධාරී, සැලසුම්කරු – වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය අවසන් දිනය: 2018-01-25 වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය මූලාශ්‍රය: දිනමිණ, ඩේලි නිව්ස් (2018.01....

තාක්ෂණික නිලධාරී – කොළඹ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය නගර ව්‍යාපෘතිය (CIFC) – (පැවති කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය) 2018 Technical Officer – Colombo International Financial City Project (CIFC) – (Former Colombo Port City Project) 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-7220088 විද්‍යුත් තැපෑල – enquiry@chec.lk මූලාශ්‍රය – සිළුමිණ (2018....

තාක්ෂනික නිලධාරි – මෙගාපොලිස් සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය Technical Officer – Ministry of Megapolis and Western Development

  තාක්ෂනික නිලධාරි – මෙගාපොලිස් සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය අවසාන දිනය: 2018-02-11 මෙගාපොලිස් සහ බටහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශය මූලාශ්‍රය: සිළුමිණ (2018.01....

කාන්තා ශිෂ්‍යභට නිලධාරි – ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා ස්වේච්ඡා බලකාය Lady Officer Cadet – Sri Lanka Army Volunteer Force

  කාන්තා ශිෂ්‍යභට නිලධාරි – ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා ස්වේච්ඡා බලකාය අවසාන දිනය – 2018-02-06 ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව මූලාශ්‍රය : ඩේලි නිවුස් (2018.01....

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී – ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය Chief Executive Officer – Sri Lanka Tourism Promotion Bureau

  ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී – ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය අවසාන දිනය: 2018-01-17 ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්යාංශය මූලාශ්‍රය: දිනමිණ (2018.01....

උප දුම්රිය ස්ථානාධිපති (කොන්ත්‍රාත් පදනම මත) – ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව 2017 Sub Station Masters (on Contract Basis) – Sri Lanka Railway Department 2017

  අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2421281 විද්‍යුත් තැපෑල – gmr@railway.gov....

පරීක්ෂක (සිවිල්, යාන්ත්‍රික, විදුලි), විද්‍යාගාර කාර්මික ශිල්පී – මධ්‍යම ඉංජිනේරු උපදේශන කාර්යාංශය 2018 Inspector (Civil, Mechanical, Electrical), Lab Technician – Central Engineering Consultancy Bureau 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2668800 විද්‍යුත් තැපෑල – hr@cecbsl.com මූලාශ්‍රය – සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018....

අතිරේක කැබින් කාර්ය මණ්ඩලය (කාන්තා) – ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් Supplementary Cabin Crew (Female) – SriLankan Airlines

  අතිරේක කැබින් කාර්ය මණ්ඩලය (කාන්තා) – ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් අවසාන දිනය: 2018-01-31 ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් මූලාශ්‍රය: www.srilankan....

අතිරේක කැබින් කාර්ය මණ්ඩලය (කාන්තා) – ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් Supplementary Cabin Crew (Female) – SriLankan Airlines

  අතිරේක කැබින් කාර්ය මණ්ඩලය (කාන්තා) – ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් අවසාන දිනය: 2018-01-31 ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් මූලාශ්‍රය: www.srilankan....

අතිරේක කැබින් කාර්ය මණ්ඩලය (කාන්තා) – ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් Supplementary Cabin Crew (Female) – SriLankan Airlines

  අතිරේක කැබින් කාර්ය මණ්ඩලය (කාන්තා) – ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් අවසාන දිනය: 2018-01-31 ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් මූලාශ්‍රය: www.srilankan....

ක්වාසි (ගම්පහ / මොණරාගල) බඳවා ගැනීම – අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව 2017 Recruitment of Quazis (Gampaha / Monaragala) – Judicial Service Commission 2017

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2433119 / 011-2451159 මූලාශ්‍රය – ගැසට් (2017.12....

ක්වාසි (ගම්පහ / මොණරාගල) බඳවා ගැනීම – අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව 2017 Recruitment of Quazis (Gampaha / Monaragala) – Judicial Service Commission 2017

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2433119 / 011-2451159 මූලාශ්‍රය – ගැසට් (2017.12....

ක්වාසි (ගම්පහ / මොණරාගල) බඳවා ගැනීම – අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව 2017 Recruitment of Quazis (Gampaha / Monaragala) – Judicial Service Commission 2017

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2433119 / 011-2451159 මූලාශ්‍රය – ගැසට් (2017.12....

ජේෂ්ඨ ඉංජිනේරැ සිවිල් (සිවිල්), ජේෂ්ඨ ඉඩම් නිලධාරී, සැලසුම්කරු – වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය Senior Engineer (Civil), Senior Land Officer, Draughtsman – Ministry of Irrigation & Water Resources Management

Senior Engineer (Civil), Senior Land Officer, Draughtsman – Ministry of Irrigation & Water Resources Management Closing Date: 2018-01-25 Ministry of Irrigation & Water Resources Management Source: Dinamina, Daily News (2018.01....

GFATM – සෞඛ්‍යය අමාත්‍යාංශයේ පුරප්පාඩු – තාක්ෂණික ආධාර ලබා ගැනීම Gfatm – Health Ministry vacancies – Obtaining Technical Assistance

GFATM – සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පුරප්පාඩු – Aids, ක්ෂය රෝගය සහ මැලේරියාව මර්ධනයට ගෝලීය අරමුදල සඳහා තාක්ෂණික සහාය ලබා ගැනීම.(GFATM) ගෝලීය අරමුදල සඳහා වැඩ කිරීමට උනන්දුවක් දක්වන, දැනට පවතින පුරප්පාඩු අපේ වෙබ් අඩවියේ සඳහන් කර ඇති අතර ඒවා නිරන්තරයෙන් යාවත්කාලීන කරනු ලැබේ....