බැටරියේ අවුල් දැනගන්නේ කොහොමද

ඕනේම වාහනේක බැටරිය බැස්සොත් ආයෙත් ඉතින් එකේන් වැඩක් ගන්න බෑනේ බ්රෝ.එක නිසා වාහනයක් තියෙනවා නම් අනිවාරයයෙන් බැටරියට විශේෂ අවදානයක් දෙන්නම වෙනවා....