2018 මාර්තු බඳවා ගැනීම – ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාතික පාසල (NSBM) හරිත විශ්ව විද්‍යාල නගරය 2018 March Intake – National School of Business Management (NSBM) Green University Town

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක: 070-3388700 / 070-3388701 විද්‍යුත් තැපෑල – inquiries@nsbm.lk මූලාශ්‍රය – සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018....

BSc (Hons) ගුවන් යානා නඩත්තු උපාධි වැඩසටහන – ජෙනරල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල විශ්ව විද්‍යාලය BSc (Hons) Aircraft Maintenance Degree Programme – General Sir John Kotelawala University

  BSc (Hons) ගුවන් යානා නඩත්තු උපාධි වැඩසටහන – ජෙනරල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල විශ්ව විද්‍යාලය අවසන් දිනය : ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල විශ්ව විද්‍යාලය මූලාශ්‍රය: www.kdu....

City and Guilds විද්‍යුත් හා ඉලෙක්ට්‍රොනික පාඨමාලා – ලංකා විදුලිබල සමාගම (පුද්) පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 2018 City and Guilds Electrical and Electronic Courses – Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd Training Centre 2018

  City and Guilds විද්‍යුත් හා ඉලෙක්ට්‍රොනික පාඨමාලා – ලංකා විදුලිබල සමාගම (පුද්) පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 2018 මූලාශ්‍රය: සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01....

උපාධි / ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව / සහතික පත්‍ර පාඨමාලා සහ පදනම් පාඨමාලා 2018 – ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකාරිත්ව ආයතනය (NIBM) Degree / Diploma / Certificate Programmes and Foundation Courses 2018 – National Institute of Business Management (NIBM)

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2667769 / 011-2685804 / 071-2360533 මූලාශ්‍රය – සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01....

M.Sc. ව්‍යවහාර මුදල් (M.Sc. AppFin) / පශ්චාත් ඩිප්ලෝමා – ව්‍යවහාර මුදල් (PGD AppFin) 2018 – උපාධි අධ්‍යයන පීඨය – ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය M.Sc. in Applied Finance (M.Sc. AppFin) / Postgraduate Diploma in Applied Finance (PGD AppFin) 2018 – Faculty of Graduate Studies – University of Sri Jayewardenepura

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2758878 / 011-2881552 විද්‍යුත් තැපෑල – applyfinance@sjp.ac....

ව්‍යාපාර වැඩසටහන පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව (2018/2019) 9 වන කණ්ඩායම – වාණිජ හා මූල්‍ය කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව – කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය Diploma in Business Program (2018 / 2019) 9th Batch – Department of Commerce and Financial Management – University of Kelaniya

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2903588 / 076-6526456 විද්‍යුත් තැපෑල – diplomatbusiness@kln.ac....

2018 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය – වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය University Admission for Academic Year 2018 – University of Vocational Technology

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2630700, 011-2630701 විද්‍යුත් තැපෑල: univotec@univotec.ac....

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය කලා සහ SP පාඨමාලාව (2017/2018) – ශ්‍රී පාලී විශ්වවිද්‍යාලය – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය University Admissions Art / SP Course (2017 / 2018) – Sri Palee Campus – University of Colombo

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 034-2261371, 2263616 විද්යුත් තැපෑල – sripalee@spc.cmb....

පුස්තකාල හා තොරතුරු විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (DIPLIS) I මට්ටම (2018) – ශ්‍රි ලංකා පුස්තකාල සංගමය Diploma in Library & Information Science (DIPLIS) Level I (2018) – Sri Lanka Library Association

  පුස්තකාල හා තොරතුරු විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (DIPLIS) I මට්ටම (2018) – ශ්‍රි ලංකා පුස්තකාල සංගමය අවසාන දිනය: 2018-01-20 ශ්‍රී ලංකා පුස්තකාල සංගමය මූලාශය: සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01....

උපාධි පාඨමාලා සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම පෙබරවාරි 2018 – SLIIT ආයතනය Enrollment for February 2018 Intake for Undergraduate Degree Programmes – SLIIT

අපේක්ෂකයන් වෙත උපදෙස් ඇමතුම් අංක : 011-7544802 විද්යුත් තැපෑල – info@sliit.lk මූලාශ්රය – සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2017....

උපාධි පාඨමාලා සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම පෙබරවාරි 2018 – SLIIT ආයතනය Enrollment for February 2018 Intake for Undergraduate Degree Programmes – SLIIT

අපේක්ෂකයන් වෙත උපදෙස් ඇමතුම් අංක : 011-7544802 විද්යුත් තැපෑල – info@sliit.lk මූලාශ්රය – සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2017....

උපාධි පාඨමාලා සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම පෙබරවාරි 2018 – SLIIT ආයතනය Enrollment for February 2018 Intake for Undergraduate Degree Programmes – SLIIT

අපේක්ෂකයන් වෙත උපදෙස් ඇමතුම් අංක : 011-7544802 විද්යුත් තැපෑල – info@sliit.lk මූලාශ්රය – සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2017....

ව්‍යාපාර වැඩසටහන පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව (2018/2019) කැලණිය විශ්වවිද්යාලය Diploma in Business Program (2018/2019) – University of Kelaniya

ව්‍යාපාර වැඩසටහන් පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව (2018/2019) කැලණිය විශ්වවිද්යාලය අවසන් දිනය: 2018-01-15 කැළණිය විශ්ව විද්යාලය මූලාශ්‍රය: cms.kln....

ව්‍යාපාර වැඩසටහන පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව (2018/2019) කැලණිය විශ්වවිද්යාලය Diploma in Business Program (2018/2019) – University of Kelaniya

ව්‍යාපාර වැඩසටහන් පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව (2018/2019) කැලණිය විශ්වවිද්යාලය අවසන් දිනය: 2018-01-15 කැළණිය විශ්ව විද්යාලය මූලාශ්‍රය: cms.kln....

ව්‍යාපාර වැඩසටහන පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව (2018/2019) කැලණිය විශ්වවිද්යාලය Diploma in Business Program (2018/2019) – University of Kelaniya

ව්‍යාපාර වැඩසටහන් පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව (2018/2019) කැලණිය විශ්වවිද්යාලය අවසන් දිනය: 2018-01-15 කැළණිය විශ්ව විද්යාලය මූලාශ්‍රය: cms.kln....

උසස් ඩිප්ලෝමා මුල්‍ය ව්‍යාපාර 2018 – මුල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව – කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය Higher Diploma in Business Finance 2018 – Department of Finance – University of Kelaniya

අපේක්ෂකයන් වෙත උපදෙස්: ඇමතුම් අංක: 011-2903547, 011-2903000 Ext 882, 071-4419745 විද්යුත් තැපෑල:hdipbfinance@gmail.com, dipbfinance@gmail....

උසස් ඩිප්ලෝමා මුල්‍ය ව්‍යාපාර 2018 – මුල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව – කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය Higher Diploma in Business Finance 2018 – Department of Finance – University of Kelaniya

අපේක්ෂකයන් වෙත උපදෙස්: ඇමතුම් අංක: 011-2903547, 011-2903000 Ext 882, 071-4419745 විද්යුත් තැපෑල:hdipbfinance@gmail.com, dipbfinance@gmail....

උසස් ඩිප්ලෝමා මුල්‍ය ව්‍යාපාර 2018 – මුල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව – කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය Higher Diploma in Business Finance 2018 – Department of Finance – University of Kelaniya

අපේක්ෂකයන් වෙත උපදෙස්: ඇමතුම් අංක: 011-2903547, 011-2903000 Ext 882, 071-4419745 විද්යුත් තැපෑල:hdipbfinance@gmail.com, dipbfinance@gmail....

තොරතුරු පද්ධති කළමනාකරණය පිළිබඳ මාස්ටර් 2018/19 (MISM) – උපාධි අධ්‍යයන පීඨය – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය Master of Information Systems Management 2018/19 (MISM) – Faculty of Graduate Studies – University of Colombo

Master of Information Systems Management 2018/19 (MISM) – Faculty of Graduate Studies – University of Colombo Closing Date: 2018-01-31 University of Colombo Source: fgs.cmb....

තොරතුරු පද්ධති කළමනාකරණය පිළිබඳ මාස්ටර් 2018/19 (MISM) – උපාධි අධ්‍යයන පීඨය – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය Master of Information Systems Management 2018/19 (MISM) – Faculty of Graduate Studies – University of Colombo

Master of Information Systems Management 2018/19 (MISM) – Faculty of Graduate Studies – University of Colombo Closing Date: 2018-01-31 University of Colombo Source: fgs.cmb....

තොරතුරු පද්ධති කළමනාකරණය පිළිබඳ මාස්ටර් 2018/19 (MISM) – උපාධි අධ්‍යයන පීඨය – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය Master of Information Systems Management 2018/19 (MISM) – Faculty of Graduate Studies – University of Colombo

Master of Information Systems Management 2018/19 (MISM) – Faculty of Graduate Studies – University of Colombo Closing Date: 2018-01-31 University of Colombo Source: fgs.cmb....

M.Sc ව්‍යවහාර මුදල් (M.Sc. AppFin), ව්‍යවහාර මුදල් පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව (PGD AppFin)- ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය M.Sc. in Applied Finance (M.Sc. AppFin), Postgraduate Diploma in Applied Finance (PGD AppFin)- University of Sri Jayewardenepura

M.Sc....

M.Sc ව්‍යවහාර මුදල් (M.Sc. AppFin), ව්‍යවහාර මුදල් පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව (PGD AppFin)- ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය M.Sc. in Applied Finance (M.Sc. AppFin), Postgraduate Diploma in Applied Finance (PGD AppFin)- University of Sri Jayewardenepura

M.Sc....

M.Sc ව්‍යවහාර මුදල් (M.Sc. AppFin), ව්‍යවහාර මුදල් පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව (PGD AppFin)- ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය M.Sc. in Applied Finance (M.Sc. AppFin), Postgraduate Diploma in Applied Finance (PGD AppFin)- University of Sri Jayewardenepura

M.Sc....