පාඨමාලා ප්‍රවේශය – ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය SLIATE Admission of Students -2018

  උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීම – 2018 – ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය අවසන් දිනය: 2018....

නිපුණතා සංවර්ධන පාඨමාලා – 2018 Skills Development courses-2018

නිපුණතා සංවර්ධන පාඨමාලා සඳහා වසර 2018 සඳහා ආධුනිකයින් බඳවා ගැනීම – අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු මූලාශ්රය: සිළුමිණ (2018.01....

සහකාර ගබඩා භාරකරු / භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සහායක (NVQ Level III සහතිකය) 2018 – ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය Assistant Store Keeper / Logistics Assistant (NVQ Level III Certificate) 2018 – Vocational Training Authority of Sri Lanka

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2638850 / 071-9476747 විද්‍යුත් තැපෑල – nvtirathmalana @ vtasl....

රෙදිපිළි හා ඇඟලුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා Higher National Diploma in Textile & Apparel

  රෙදිපිළි හා ඇඟලුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා – ශ්‍රී ලංකා රෙදි පිළි සහ ඇඳුම් පැළඳුම් ආයතනය...

M.Sc. / M.Phil. / Ph.D. උපාධි පාඨමාලා 2018/2019 (PGIS) – පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය M.Sc. / M.Phil. / Ph.D. Degree Programmes 2018 / 2019 (PGIS) – University of Peradeniya

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 081 2394793/2385660 විද්‍යුත් තැපෑල – ar@pgis.lk මූලාශ්‍රය – සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018....

බෞද්ධ අධ්‍යයනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය (2018) Master of Arts in Buddhist Studies (2018)

බෞද්ධ අධ්‍යයනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය (2018) – උපාධි අධ්‍යයන පීඨය – කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය අවසාන දිනය: 2018-02-20 කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය මූලාශ්‍රය: සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01....

පුහුණු පාඨමාලා – නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය Training courses

  පුහුණු පාඨමාලා – නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය මූලාශ්‍රය: සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01....

මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව Diploma in HRM-Colombo University

මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව (DHRM) – කළමනාකරණ හා මූල්‍ය පීඨය – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය අවසාන දිනය: 2018-01-21 කොළඹ විශ්ව විද්යාලය මූලාශ්‍රය: සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01....

කෘෂි ව්‍යවසාය සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන් 2018 – කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව Agro Enterprise Development Training Programs 2018- Department of Agriculture

අවසාන දිනය: 2018-02-11 කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මූලාශ්‍රය: සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01....

City and Guilds විද්‍යුත් හා ඉලෙක්ට්‍රොනික පාඨමාලා – ලංකා විදුලිබල සමාගම (පුද්) පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 2018 City and Guilds Electrical and Electronic Courses – Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd Training Centre 2018

  City and Guilds විද්‍යුත් හා ඉලෙක්ට්‍රොනික පාඨමාලා – ලංකා විදුලිබල සමාගම (පුද්) පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 2018 මූලාශ්‍රය: සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01....

උපාධි / ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව / සහතික පත්‍ර පාඨමාලා සහ පදනම් පාඨමාලා 2018 – ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකාරිත්ව ආයතනය (NIBM) Degree / Diploma / Certificate Programmes and Foundation Courses 2018 – National Institute of Business Management (NIBM)

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2667769 / 011-2685804 / 071-2360533 මූලාශ්‍රය – සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01....

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය කලා සහ SP පාඨමාලාව (2017/2018) – ශ්‍රී පාලී විශ්වවිද්‍යාලය – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය University Admissions Art / SP Course (2017 / 2018) – Sri Palee Campus – University of Colombo

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 034-2261371, 2263616 විද්යුත් තැපෑල – sripalee@spc.cmb....

පුස්තකාල හා තොරතුරු විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (DIPLIS) I මට්ටම (2018) – ශ්‍රි ලංකා පුස්තකාල සංගමය Diploma in Library & Information Science (DIPLIS) Level I (2018) – Sri Lanka Library Association

  පුස්තකාල හා තොරතුරු විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව (DIPLIS) I මට්ටම (2018) – ශ්‍රි ලංකා පුස්තකාල සංගමය අවසාන දිනය: 2018-01-20 ශ්‍රී ලංකා පුස්තකාල සංගමය මූලාශය: සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2018.01....

උපාධි පාඨමාලා සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම පෙබරවාරි 2018 – SLIIT ආයතනය Enrollment for February 2018 Intake for Undergraduate Degree Programmes – SLIIT

අපේක්ෂකයන් වෙත උපදෙස් ඇමතුම් අංක : 011-7544802 විද්යුත් තැපෑල – info@sliit.lk මූලාශ්රය – සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2017....

උපාධි පාඨමාලා සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම පෙබරවාරි 2018 – SLIIT ආයතනය Enrollment for February 2018 Intake for Undergraduate Degree Programmes – SLIIT

අපේක්ෂකයන් වෙත උපදෙස් ඇමතුම් අංක : 011-7544802 විද්යුත් තැපෑල – info@sliit.lk මූලාශ්රය – සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2017....

උපාධි පාඨමාලා සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම පෙබරවාරි 2018 – SLIIT ආයතනය Enrollment for February 2018 Intake for Undergraduate Degree Programmes – SLIIT

අපේක්ෂකයන් වෙත උපදෙස් ඇමතුම් අංක : 011-7544802 විද්යුත් තැපෑල – info@sliit.lk මූලාශ්රය – සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් (2017....

ව්‍යාපාර වැඩසටහන පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව (2018/2019) කැලණිය විශ්වවිද්යාලය Diploma in Business Program (2018/2019) – University of Kelaniya

ව්‍යාපාර වැඩසටහන් පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව (2018/2019) කැලණිය විශ්වවිද්යාලය අවසන් දිනය: 2018-01-15 කැළණිය විශ්ව විද්යාලය මූලාශ්‍රය: cms.kln....

ව්‍යාපාර වැඩසටහන පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව (2018/2019) කැලණිය විශ්වවිද්යාලය Diploma in Business Program (2018/2019) – University of Kelaniya

ව්‍යාපාර වැඩසටහන් පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව (2018/2019) කැලණිය විශ්වවිද්යාලය අවසන් දිනය: 2018-01-15 කැළණිය විශ්ව විද්යාලය මූලාශ්‍රය: cms.kln....

ව්‍යාපාර වැඩසටහන පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව (2018/2019) කැලණිය විශ්වවිද්යාලය Diploma in Business Program (2018/2019) – University of Kelaniya

ව්‍යාපාර වැඩසටහන් පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව (2018/2019) කැලණිය විශ්වවිද්යාලය අවසන් දිනය: 2018-01-15 කැළණිය විශ්ව විද්යාලය මූලාශ්‍රය: cms.kln....

උසස් ඩිප්ලෝමා මුල්‍ය ව්‍යාපාර 2018 – මුල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව – කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය Higher Diploma in Business Finance 2018 – Department of Finance – University of Kelaniya

අපේක්ෂකයන් වෙත උපදෙස්: ඇමතුම් අංක: 011-2903547, 011-2903000 Ext 882, 071-4419745 විද්යුත් තැපෑල:hdipbfinance@gmail.com, dipbfinance@gmail....

උසස් ඩිප්ලෝමා මුල්‍ය ව්‍යාපාර 2018 – මුල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව – කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය Higher Diploma in Business Finance 2018 – Department of Finance – University of Kelaniya

අපේක්ෂකයන් වෙත උපදෙස්: ඇමතුම් අංක: 011-2903547, 011-2903000 Ext 882, 071-4419745 විද්යුත් තැපෑල:hdipbfinance@gmail.com, dipbfinance@gmail....