ගැබ්ගෙල පිලිකා (Cervical Carcinoma)

ගැබ්ගෙල පිලිකා(Cervical carcinoma) යනු කාන්තවන් අතර 2වෙනියට ප්‍රධාන වශයෙන්ම පවතින පිලිකා(cancer) ආකාරයයි....