නූතන සීතල යුද්ධයේ අවි

වසර හැත්තෑ එකකට පෙර පළමු සීතල යුද්ධය ඇරඹුණු අතර වසර විසිපහකට පෙර එය අවසන් විය.නමුත් රුසියාවේ ආක්‍රමණශීලී ප්‍රතිපත්තියට එරෙහිව යැයි කියමින් එක්සත් ජනපදය නේටෝ හමුදා සහ යුද ටැංකි නැගෙනහිර යුරෝපය තුල විශේෂයෙන්ම බෝල්ටික් රටවල ස්ථානගත කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටියි....