බ්රෝ ඉන්ෆෝ තෑගි දිනන්නේ කොහොමද ?

  බ්රෝ ඉන්ෆෝ වලින් හැමදාම ඔබට අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුලුවන් උනාවගේම මේ පාරත් තවත් අලුත් විදියේ දෙයක් තමයි දෙන්න හදන්නේ බ්රෝ....