රට බෙදෙන ව්‍යවස්ථාවෙන් ඇතිවන ව්‍යසනය – කැටලෝනියාවෙන් ඉගෙනගමු !

-අනුජ මංචනායක-කැටලෝනියාව කියන්නෙ ස්පාඤ්ඤයට අයත් ප්‍රාන්තයක්. නමුත් කැටලන් වාර්ගිකයින්ට අනුව කැටලෝනියාව කියන්නෙ කාලයක් මුළුල්ලේ ස්වාධීනව පාලනය වුණු රාජ්‍යයක්....