ගැබ්ගෙල පිලිකා (Cervical Carcinoma)

ගැබ්ගෙල පිලිකා(Cervical carcinoma) යනු කාන්තවන් අතර 2වෙනියට ප්‍රධාන වශයෙන්ම පවතින පිලිකා(cancer) ආකාරයයි....

පුරුෂ උපත් පාලන කොපු (Male condoms)

උපත් පාලන ක්‍රම අතරින් කොන්ඩම් වලට විශේෂ තැනක් හිමිවෙනවා....