මතක මාවත

ක්‍රීම් පාටට හුරු සුදු පාටක් තියෙන ඔසරිය ඇඳපු ආච්චියම්මා තනි දොර ටකරං ලංගම බස් එකේ පාපුවරවුට කෙලිංම පිටිපස්සෙ ආසනේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා....