තාත්තා ලියූ පොත

මට මතක ඇති කාලයක සිට තාත්තා ගතකළේ ඉතා කාර්ය බහුල දිවියකි. රාජකාරිය අකුරටම සිදු කිරීමට තිබුණු කැපවීම නිසා තාත්තා ගෙදර සිටි කාලය අඩු විය....