කර්මය- Karma

කර්මය- ජීවිතයට සැප දුක් වේදනා ලබා දෙමින් පුද්ගලයා අනුව ලුහුබඳින එකම ශක්තිය කර්මයයි. What is Karma....

Colombo hotel contact numbers

A useful list of contact numbers of some of the Colombo star hotels. Ceylon Continental Hotel +94 11 242 1221 Mount Lavinia Hotel +94 11 271 1711 Grand Oriental Hotel +94 11 232 0320 Cinnamon Grand Colombo +94 11 243… Read more → ...