ලෝක උරුම 27 – ඕස්ට්‍රෙිලියාව

03.විලන්ඩ්රා විල් ප්‍රදේශයඕස්ට්‍රෙිලියාවෙන් හමුවන තුන්වන ලෝක උරුමය විලන්ඩ්රා විල් ප්‍රදේශය වේ....

ඔන්න 200 යි

මොකක්ද මේ 200.අපිට 200 යි....

සාමාන්‍ය දැනිම – 03

101. සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ BIMSTEC කාර්ය සාධක බලකායේ පළමු රැස්වීම පවත්වන ලද්දේ කවර රටකද?...

සාමාන්‍ය දැනීම – 01

2018 නව වසරට අපි විසින් අළුතින් ආරම්භ කරන දෙවන නව ලිපි පෙල ලෙස සාමාන්‍යා දැනිම හැදින්විය හැකිය. මෙම ලිපි පෙල ගැන ඔබ දක්වන අදහස් අපගේ ඉදිරි ගමනට දිරි ගැන්විමක් වේවි....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය – 1917

1917 වර්ෂයේදී නොබෙල් සාම ත්‍යාගය සදහා හිමිකම් කියන ලද්දේ අන්තර්ජාතික රතු කුරුස කමිටුව වේ.Comité international de la Croix Rouge (International Committee of the Red Cross)....

ලෝක උරුම 12 – ඇල්ජිරියාව (Kasbah of Algiers)

ඇල්ජිරියාවේ හමුවන අවසන් ලෝක උරුම ස්ථානය ලෙස Kasbah of Algiers හැදින්විය හැකිය. මෙය අසමසම මුස්ලිම් නගරයකි....

සාමාන්‍ය දැනිම – 02

තිඹකට ඇති ලාස් ගණන                                    -       4වි පෑලකට ඇති වී ලාස් ගණන                             -       10වි බුසලකට ඇති රාත්තල් ගණන                          -        46වි බුසලකට ඇති කිලෝග්‍රෑම් ගණන     &nb...