ගණකාධිකාරි, සහකාර කළමනාකාර (විකුණුම්), පරිපාලන නිලධාරි, කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණික නොවන) – කොළඹ වාණිජ පොහොර සමාගම 2018 Accountant, Assistant Manager (Sales), Administrative Officer, Management Assistant (Non-Tech) – Colombo Commercial Fertilizers Ltd 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2948103...

ගුරු පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීම සඳහා ගුරුවරුන් තෝරා ගැනීම 2018/2019 – අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය Selection of Teachers to follow Teacher Educational Courses Conducted in Teachers Training Colleges 2018 / 2019 – Ministry of Education

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2785141-50...

කෘෂිකාර්මික උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම – කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති කවුන්සිලය Recruitment of two Agricultural Graduates – Council of Agricultural Research Policy

කෘෂිකාර්මික උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම – කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති කවුන්සිලය අවසාන දිනය: 2018-05-23 ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති කවුන්සිලය මූලාශ්‍රය: ඩේලි නිව්ස් (2018.04....

ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ III පන්තියේ නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමේ විවෘත හා සීමිත තරඟ විභාගය (සිවිල්), රසායනාගාර කාර්මික ශිල්පී – ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව 2018 Open and Limited Competitive Examination for Recruitment of Officers in Class III of Sri Lanka Technical Service (Technical Officer (Civil), Laboratory Technician) – Department of National Zoological Gardens 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක: 011-2712752-3 විද්‍යුත් තැපෑල – zoosl@slt....

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ලැයිස්තුව 2018 Monaragala District Unemployed Graduates Interview List 2018

  මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ලැයිස්තුව...

සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරී (III ශ්රේණියේ) බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය – බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව 2018 Open Competitive Examination for Recruitment of Cooperate Development Officer (Grade III) – Western Provincial Public Service Commission 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2879614...

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ලැයිස්තුව 2018 Badulla District Unemployed Graduates Interview List 2018

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ලැයිස්තුව බාගන්න Download Badulla District Unemployed Graduates Interview List...

කාර්යාල කාර්ය සහායක, රියදුරු – සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය Office Assistant, Driver – Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Medicine

කාර්යාල සහකාර, රියදුරු – සෞඛ්‍ය අමාත්යාංශය, පෝෂණය සහ දේශීය වෛද්‍ය අවසාන දිනය: 2018-04-30 සෞඛ්ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්ය අමාත්යාංශය මූලශ්‍රය: www.health....

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සම්මුඛ පරීක්ෂණ ලැයිස්තුව 2018 Kegalle District Unemployed Graduates Interview List 2018

  කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සම්මුඛ පරීක්ෂණ ලැයිස්තුව ...

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සම්මුඛ පරීක්ෂණ ලැයිස්තුව 2018 Rathnapura District Unemployed Graduates Interview List 2018

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සම්මුඛ පරීක්ෂණ ලැයිස්තුව  Rathnapura District Unemployed Graduates Interview List...

පුහුණු කෘෂි වගා සහකාර – ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය Trainee Aquaculture Assistant – National Aquaculture Development Authority

පුහුණු කෘෂි වගා සහකාර – ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය අවසාන දිනය: 2018-04-18 ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය (NAQDA) මූලාශ්‍රය: දිනමිණ, ඩේලි නිව්ස් (2018.04....

ප්‍රසම්පාදන විශේෂඥ, ව්‍යාපෘති සහකාර, කාර්මික නිලධාරි – ඊ-NIC ව්‍යාපෘතිය 2018 Procurement Specialist, Project Assistant, Technical Officer – e-NIC Project 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක: 011-2862235 / උණුසුම් මාර්ගය – 011-2862217 විද්‍යුත් තැපෑල – info@drp....

ජේෂ්ඨ උපදේශක – තොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය (බස්නාහිර පළාත) 2018 Senior Instructor – Information Technology Resources Development Authority (Western Province) 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2381125...

ආධුනිකත්ව පුහුණු පාඨමාලාව 2018 අප්‍රේල් මාසයේදී අාරම්භ වේ. – ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හා හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය (SLITHM) Apprenticeship Course Commencing in April 2018 – Sri Lanka Institute of Tourism and Hotel Management (SLITHM)

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2382201-13 විද්යුත් තැපෑල – chscmb@sltnet....

ප්‍රසම්පාදන විශේෂඥ, ජේෂ්ඨ ප්‍රසම්පාදන නිලධාරී – උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය 2018 Procurement Specialist, Senior Procurement Officer – Strategic Cities Development Project 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2887 320-22 / 011-2864770 / 011-2864479...

උපදේශක (II ශ්‍රේණිය), කාර්මික නිලධාරි (II ශ්‍රේණිය), තාවකාලික කළමනාකරණ සහකාර ජෙනරාල් සර් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලය 2018 Instructor (Grade II), Technical Officer (Grade II), Temporary Management Assistant – General Sir John Kotelawala Defence University 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස්  ඇමතුම් අංක 011-2635268 විද්‍යුත් තැපෑල – kdudefence@kdu....

මෝටර් රථ රියදුරන් III පන්තියේ (සැහැල්ලු / බර වාහන) – කොළඹ මහ නගර සභාව 2018 Motor Vehicle Drivers Class III (Light / Heavy Vehicles) – Colombo Municipal Council 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක: 011-2684290 විද්‍යුත් තැපෑල – munici@slt....

උපදේශකයින් – කෘෂි අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය 2018 Consultants – Agriculture Sector Modernization Project 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2869553, 2872093, 2872097, 2888908, 28882121, 288902 විද්‍යුත් තැපෑල – ituagrimin@gmail....

පර්යේෂණ සහකාර (II ශ්‍රේණිය) – ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය 2018 Research Assistant (Grade II) – National Institute of Fundamental Studies 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක: 081-2232002 විද්‍යුත් තැපෑල – nifs@nifs....

ගිණුම් නිලධාරී, නඩත්තු සහකාර, උපදේශක – ලංකා ජර්මානු කාර්මික පුහුණු ආයතනය Account Offcer , Maintance Assistant , Instructor – Ceylon German Technical Training Institute

  ...

වෘත්තීය උපදේශක, සංඥා භාෂණ පරිවර්තක, ආධුනික පරිවර්තක, පුනරුත්ථාපන සහකාර, මේට්‍රන් – සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව Vocational Instructor, Sign Language Interpreter, Apprentice Translator, Rehabilitation Assistant, Matron – Department of Social Services

Vocational Instructor, Sign Language Interpreter, Apprentice Translator, Rehabilitation Assistant, Matron – Department of Social Services Closing Date: 2018-05-02 Government GazzetteDepartment of Social Services Source: Government Gazette (2018.03....

ප්‍රසම්පාදන නිලධාරී – මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය Procurement Officer – Ministry of Mahaweli Development & Environment

Procurement Officer – Ministry of Mahaweli Development & Environment Closing Date: 2018-04-18 Ministry of Mahaweli Development & Environment Source: Silumina (2018.04....