රාජ්ය කළමනාකරණ සේවය – සම්මුඛ පරීක්ෂණ මාර්තු මස

රාජ්ය කළමනාකරණ සේවයට අලුතින් 6000ක පමණ පිරිසක් බඳවාගැනීමට නියමිත බව රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යංශයේ ඒකාබද්ධ සේවා අධ්යක්ෂ ජනරාල් කේ. බී....

අතිරේක ලේකම් (කොන්ත්රාත් පදනම මත) – විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශය 2018 Additional Secretary (On Contract Basis) – Ministry of Power and Renewable Energy 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක: 011-2574922 විද්‍යුත් තැපෑල – secretary@powermin....

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (කෑගල්ල) – සබරගමුව පළාත් සභාව 2018 Zonal Director of Education (Kegalle) – Sabaragamuwa Provincial Council 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක: 045-2222145, 045-2230184, 045-2228137...

මානව සම්පත් කළමනාකරු – සතොස (පුද්) සමාගම 2018 Human Resource Manager – Sathosa Security and General (PVT) Ltd 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2336057 / 011-2307630 විද්‍යුත් තැපෑල – sathosa....

සහකාර අධ්‍යක්ෂ, වැඩසටහන් නිලධාරී, කළමනාකරණ සහකාර – ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම 2018 Assistant Director, Programme Officer, Management Assistant – Sri Lanka Inventors Commission 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2676645, 011-2676650, 011-2676647-9 ඊමේල් – info@slic....

පර්යේෂණ සහකාර (කොන්ත්‍රාත්) – භෞතික විද්‍යා දෙපාර්තෙම්න්තුව – යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය 2018 Research Assistant (On Contract) – Department of Physics – University of Jaffna 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක: 021-2218100 විද්‍යුත් තැපෑල – kvignarooban@gmail....

ප්‍රසම්පාදන විශේෂඥ, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විශේෂඥ, ව්‍යාපෘති ඉංජිනේරු, ව්‍යාපෘති ගණකාධිකාරී, ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකාරක, ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණ සහ ඇගයීම් නිලධාරි, සහකාර ව්‍යාපෘති නිලධාරී, රියදුරු – දේශගුණික විපර්යාස අනුවර්තනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය 2018 Procurement Specialist, ICT Specialist, Project Engineer, Project Accountant, Project Coordinator, Project Monitoring and Evaluation Officer, Assistant Project Officer, Driver – Climate Change Adaptation Project 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-2687141 / 011-2687381 විද්‍යුත් තැපෑල – adaptationfundprojects@gmail....

පර්යේෂණ සහකාර – NIFS Research Assistant – NIFS

පර්යේෂණ සහකාර – ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය අවසාන දිනය: 2018-03-07 ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය මූලාශ්‍රය: ඩේලි නිව්ස් (2018.02....

නඩත්තු කිරීමේ ප්‍රධානියා – ලංකා එක්සත් ප්‍රවaතිපත්‍ර සමාගම 2018 Head of Maintenance – Associated Newspapers of Ceylon Ltd 2018

  ප්‍රකාශයට පත් කරන දිනය – 2018 – පෙබරවාරි – 11...

මානුෂීය සම්බන්ධීකරණ සහකාර Humanitarian Coordination Assistant

Location : Colombo, SRI LANKA Application Deadline : 14-Feb-18 (Midnight New York, USA) Time left : 2d 3h 37m Additional Category : Management Type of Contract : Internship Post Level : Intern Languages Required : Starting Date : (date when the selected candidate is expected to start) 26-Feb-2018 Duration of Initial Contract : 6 Months Expected Duration of Assignment : 6 Months   Background The UN Resident Coordinator (RC) is the senior most UN official and the repres...

වැඩසටහන් නිලධාරී, කළමනාකරණ සහකාර Programme Officer, Management Assistant

සහකාර අධ්‍යක්ෂ, වැඩසටහන් නිලධාරී, කළමනාකරණ සහකාර – ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම අවසාන දිනය: 2018-02-26 ශ්‍රී ලංකා නව නිමැවුම්කරුවන්ගේ කොමිසම මූලාශ්‍රය: දිනමිණ, ඩේලි නිව්ස් (2018....

රාජ්‍ය කළමණාකාර සහකාර විභාගය – සුදුසුකම් ලැබු ලයිස්තුව Qualified List of Public Management Assistant Service

ලයිස්තුව බාගත කර ගන්න click here to download selected list...

අධ්‍යක්ෂ – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය Director – University of Colombo

  අධ්‍යක්ෂ – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය අවසාන දිනය: 2018-03-12 කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය මූලාශ්‍රය: සිළුමිණ (2018....

අතිරේක ලේකම් – බලශක්ති අමාත්‍යාංශය Additional Secretary-Ministry of Power

අතිරේක ලේකම් – විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය අවසාන දිනය: 2018-03-02 විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය මූලාශ්‍රය: දිනමිණ (2018.02....

පුරප්පාඩු – උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණ මණ්ඩලය Superior Courts Complex Board

  රියදුරු, කාර්මික ශිල්පී (සිවිල්, යාන්ත්‍රික, වඩු කාර්මික, ගොඩනැගිලි / මේසන්) – සුපිරි අධිකරණ සංකීර්ණ කළමනාකරණ මණ්ඩලය අවසාන දිනය: 2018-03-08 සුපිරි අධිකරණ සංකීර්ණ කළමනාකරණ මණ්ඩල මූලාශ්‍ර : සිළුමිණ (2018....

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රසම්පාදන) Assistant Director (Procurement)

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රසම්පාදන) – ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය අවසාන දිනය: 2018-02-22 සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය මූලාශ්‍රය: සිළුමිණ (2018.02....

ප්‍රවාහන නිලධාරී – සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය 2018 Transport Officer – Development Lotteries Board 2018

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් ඇමතුම් අංක 011-4824824 ඊමේල් – info@dlb....